Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego oraz sklepu internetowego, znajdującego się na stronie www.rotor-centrum.com.pl, jest Bogdan Ostachowicz, Agata Ostachowicz, Małgorzata Kubicka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Rotor-centrum” s.c. z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, przy ulicy Zagajnikowej 1B, 95-100 Zgierz, NIP: 732-18-35-657, nr REGON: 472267447, zwanymi dalej Spółką.
 2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@rotor-centrum.com.pl.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w e-sklepie www.roto-centrum.com.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamówień hurtowych w celu świadczenia usługi zamówień i zakupów w e-sklepie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające system teleinformatyczny Spółki w celu obsługi strony www.rotor-centrum.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe oraz prawne,
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia faktur w terminie,
  5. podmioty współpracujące przy obsłudze mailingu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
  6. portal tpay.com
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Adres do korespondencji:
Rotor-Centrum s.c., ulica Zagajnikowa 1B, Dąbrówka Wielka, 95-100 Zgierz, Adres poczty elektronicznej: biuro@rotor-centrum.pl Numer telefonu kontaktowego: 42 716 13 93.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).